วันที่ 23 มีนาคม 2564   ทีมคณะทำงานตำบลบางกล่ำร่วมกันออกแบบ วิเคราะห์ และวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและทำจุดเช็คอิน จุดชมวิว จุดถ่ายภาพในพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนวิสัยที่ดีให้แก่ชุมชน