เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยท่านนายอำเภอขนอม ผู้นำชุมชนตำบลควนทอง อาจารย์ นักศึกษาและประชาชน ได้ร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T" ของตำบลควนทอง อำเภอขนอม ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช