บรรยากาศบ้านของกลุ่มสมาชิกครัวเรือนผู้เลี้ยงอุง (ชันโรง) ม. 10 บ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงอุงประมาณ 60 - 120 รัง ในบริเวนพื้นที่รอบๆบ้าน