มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปรับปรุงระบบอบเเห้งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง บ้านบ่อม่วง จ.กระบี่

          มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปรับปรุงระบบอบเเห้งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง บ้านบ่อม่วง จ.กระบี่ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยกระทรวง อว.

          ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงระบบอบแห้งสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์ประมงให้กับชุมชนบ้านบ่อมะม่วง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภายใต้การดำเนินงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ มะเห อาจารย์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนามหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ หรือ U2T ตำบลทรายขาว

          อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง กล่าวว่า โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาปรับปรุง ติดตั้ง และส่งมอบให้กับชุมชนบ้านบ่อมะม่วง มีขนาด 3*6 เมตร ประสิทธิภาพสามารถลดระยะเวลาในการตากปลา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เพียงแค่ครึ่งวัน ก็สามารถนำมาบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายได้ ซึ่งถ้าเป็นการตากแบบธรรมชาติที่ไม่มีโรงอบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

          โดยสรุปโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสูญเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

          สำหรับผู้สนใจโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง โทร.08-7280-1366 หรือ 06-6136-5195 หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมันญา ทมธิแสง

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

บรรยากาศบ้านของกลุ่มสมาชิกครัวเรือนผู้เลี้ยงอุง (ชันโรง)

บรรยากาศบ้านของกลุ่มสมาชิกครัวเรือนผู้เลี้ยงอุง (ชันโรง) ม. 10 บ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงอุงประมาณ 60 - 120 รัง ในบริเวนพื้นที่รอบๆบ้าน

คณะทำงานตำบลบางกล่ำร่วมกันออกแบบ วิเคราะห์ และวางแผนการทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2564   ทีมคณะทำงานตำบลบางกล่ำร่วมกันออกแบบ วิเคราะห์ และวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและทำจุดเช็คอิน จุดชมวิว จุดถ่ายภาพในพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนวิสัยที่ดีให้แก่ชุมชน

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T"

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยท่านนายอำเภอขนอม ผู้นำชุมชนตำบลควนทอง อาจารย์ นักศึกษาและประชาชน ได้ร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T" ของตำบลควนทอง อำเภอขนอม ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช