1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

รายละเอียดการรับสมัคร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย