1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2564

กําหนดการปฐมนิเทศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทํางาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ZOOM Cloud Meeting

เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดการรับสมัคร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย